روانشناسی

روانشناسی بالینی

روانشناسی

روانشناسی بالینی

در ادامه مطلب به مرور تکنیک های معنادرمانی می پردازیم.

.

.

1. قصد متضاد[1]

      قصد متضاد یکی از فنون مشهوری است که در آن به مراجع گفته می شود به طور عمد رفتاری را انجام بدهد که نگر