روانشناسی

روانشناسی بالینی

روانشناسی

روانشناسی بالینی

از جمله آثار جهانی خلاء وجودی، اعتیاد، پرخاشگری و افسردگی است. عجیب نیست که کسانی که در چنگ خلاء وجودی گرفتار می شوند مشتاق اند که ، اگر معنی ها را نتوان به دست آورد، خودشان را دست کم با احساسات مربوط به معنی داری ارضا کنند، مثل آن احساس هایی که در حالت از خود بی خود شدگی حاصل از ال.اس.دی در درسترس اند.

در چنین حالتی دنیا ناگهان معنی داری بیکرانی به خود می گیرد. ولی معلوم  می شود